Feest van het Boek draagt zorg voor je persoonsgegevens

Feest van het Boek werkt volgens de bepalingen van de GDPR (ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) die de privacy van de consument beter beschermen. Omdat we je privacy respecteren, verkopen we je gegevens ook niet door aan derden.

Lees onze privacyverklaring hieronder en onze cookieverklaring.

Wil je bepaalde rechten uitoefenen? Of heb je nog een andere vraag rond privacy?

Neem contact met ons op via feestvanhetboek@standaardboekhandel.be.

Privacyverklaring

Bij Feest van het Boek hechten we veel waarde aan het beschermen van de privacy en persoonsgegevens van onze bezoekers. We vinden het daarom ook belangrijk dat we onze bezoekers op de hoogte houden van wat we met hun gegevens doen en waarom we deze gegevens nu juist nodig hebben. Dit leggen we graag uit in deze privacyverklaring. We vragen je dan ook om rustig je tijd te nemen om deze privacyverklaring door te nemen. Heb je nadien nog vragen? Neem contact met ons op via feestvanhetboek@standaardboekhandel.be.

1. Wat is het toepassingsgebied van deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Feest van het Boek verzameld heeft van bezoekers van www.feestvanhetboek.be. De diensten waarvan sprake worden hierna opgesomd onder “doeleinden van de verwerking”.

Deze privacyverklaring werd opgesteld en wordt up-to-date gehouden in overeenstemming met de bepalingen en vereisten van de nieuwe Europese privacyregelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort “AVG”, in het Engels de “General Data Protection Regulation”, afgekort “GDPR”). Dit wil zeggen dat:

 • Feest van het Boek de persoonsgegevens van haar bezoekers op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerkt;
 • Feest van het Boek de persoonsgegevens van haar bezoekers enkel voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt;
 • Feest van het Boek enkel die persoonsgegevens van haar bezoekers verwerkt die nodig zijn om deze doeleinden te realiseren. Feest van het Boek zal dus geen overbodige persoonsgegevens van haar bezoekers verzamelen en verder gebruiken;
 • Feest van het Boek enkel juiste en actuele persoonsgegevens van haar bezoekers verwerkt. Als de gegevens toch niet correct blijken te zijn, kan je deze laten aanpassen via feestvanhetboek@standaardboekhandel.be.
 • Feest van het Boek de persoonsgegevens van haar bezoekers niet langer zal bewaren dan nodig om haar doeleinden te bereiken. Zodra de doeleinden bereikt zijn, zal Feest van het Boek de persoonsgegevens verwijderen;
 • Feest van het Boek passende maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van haar bezoekers goed beveiligd zijn en beschermd worden tegen verlies, vernietiging en beschadiging.

2. Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Standaard Boekhandel NV, Industriepark-Noord 28 A, 9100 Sint-Niklaas, België, is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Standaard Boekhandel heeft ook een persoon aangesteld, een “data protection officer” (afgekort DPO), die het correct verwerken van jouw persoonsgegevens mee opvolgt. Hoe je in contact kan treden met Standaard Boekhandel NV (mede-organisator van Feest van het Boek) of diens DPO, vind je verderop terug onder “Welke rechten heb je en hoe kan je deze uitoefenen?”.

3. Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens (onze doeleinden)?

Opdat Feest van het Boek haar diensten ten volle kan aanbieden en uitvoeren, heeft het verschillende persoonsgegevens van jou nodig. Voor welke diensten en doeleinden Feest van het Boek deze persoonsgegevens nodig heeft, kan je hieronder lezen. We gebruiken hiervoor gegevens die we zelf verzamelen, nl. gegevens over je bezoek aan www.feestvanhetboek.be die verzameld worden aan de hand van cookies. Meer info over het beleid van Feest van het Boek inzake cookies lees je in onze cookieverklaring.

3.1. Marketingcommunicatie en promoties versturen (social media, online advertising en andere marketingacties)

Informatie op maat stellen we samen op basis van cookies waar www.feestvanhetboek.be gebruik van maakt. Op deze manier kunnen we de informatie beter afstemmen op je interesses. Meer informatie over ons cookiebeleid lees je in onze cookieverklaring.

Wij kunnen doelgroepen maken o.b.v. bezoekers van www.feestvanhetboek.be en deze benaderen met gepersonaliseerde advertenties via o.a. Facebook. De Feest van het Boek website maakt gebruik van een Facebook pixel, voor eigen advertenties en voor advertenties via een derde partij. Deze worden vooral gebruikt om te meten hoe onze campagnes presteren.

4. Hoelang houden we je persoonsgegevens bij?

Feest van het Boek heeft een beleid uitgewerkt waardoor we jouw persoonsgegevens op een veilige manier bewaren en we deze gegevens niet langer bijhouden dan nodig om de doeleinden hierboven vermeld te kunnen realiseren of om onze wettelijke of contractuele verplichtingen na te komen. Als je wenst dat Feest van het Boek je persoonsgegevens niet langer bijhoudt of je wilt graag meer informatie over de bewaartermijnen die we hanteren, kan je hiervoor contact met ons opnemen via feestvanhetboek@standaardboekhandel.be.

5. Met wie delen we je persoonsgegevens (onze ontvangers)?

Om ten alle tijden een optimale dienstverlening te kunnen garanderen, werken we voor bepaalde activiteiten samen met derde partijen gespecialiseerd in hun domein. Dit doen we ook wanneer we voor bepaalde diensten je persoonsgegevens moeten verwerken. Feest van het Boek selecteert haar partners zorgvuldig zodanig dat zij even plichtsbewust met jouw persoonsgegevens omgaan als Feest van het Boek dit zelf doet. Bovendien ontvangen zij deze persoonsgegevens enkel om ze ten behoeve van Feest van het Boek te verwerken. Feest van het Boek verkoopt je persoonsgegevens dus niet door aan derde partijen en deze partijen mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen (commerciële) doeleinden. Met elk van deze partijen (“verwerkers” genaamd) heeft Feest van het Boek ook een verwerkersovereenkomst gesloten waarin het bovenvermelde contractueel vastgelegd werd.
Voor de volgende activiteiten werken we samen met verwerkers:

 • Opbouw, beheer en onderhoud van de website en de website activiteiten;
 • Activiteiten op social media (wedstrijden, direct marketing).

6. Geautomatiseerde besluitvorming waaronder profilering

Feest van het Boek kan je persoonsgegevens ook gebruiken om aan profiling te doen. Profiling is het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel iemand in te delen in een bepaald marketingsegment of in een bepaald profiel. Hierdoor kan bepaald gedrag voorspeld worden. We gebruiken dit om onze beslissingen te ondersteunen en onze marketing communicatie op af te stemmen.

Op onze website zal gebruik gemaakt worden van profiling om de bezoeker een betere surfervaring aan te bieden door bijvoorbeeld een meer gepersonaliseerd aanbod te voorzien terwijl hij surft. Hiervoor maken we gebruik van tracking cookies en andere digitale marketingtools, en zetten we online advertising in. Tracking cookies kan je echter steeds uitschakelen in je browser. Meer info hierover vind je in onze cookieverklaring

Feest van het Boek maakt ook gebruik van Google Analytics. Deze data worden enkel op geaggregeerd niveau gebruikt en worden niet herleid naar klanten op individuele basis.

Je hebt het recht je te verzetten tegen geautomatiseerde besluitvorming waaronder profiling. Hoe je dit recht uitoefent, kan je lezen onder “Welke rechten heb je en hoe kan je deze uitoefenen?”. Wens je tenslotte geen gepersonaliseerde surfervaring op onze website die is aangepast aan je voorkeuren en interesses, dan kan je dit uitschakelen door de cookies uit te schakelen. Meer info hierover vind je in onze cookieverklaring.

7. Welke rechten heb je en hoe kan je deze uitoefenen?

Feest van het Boek gebruikt de persoonsgegevens van haar bezoekers voor welbepaalde doeleinden en verzamelt enkel de persoonsgegevens die het werkelijk nodig heeft om die doeleinden te kunnen bereiken. We willen zo transparant en duidelijk mogelijk zijn omtrent de activiteiten waarvoor we je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen. Bijgevolg heeft Feest van het Boek een beleid uitgewerkt opdat je jouw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die je ons toevertrouwd hebt, te kunnen uitoefenen. In overeenstemming met de geldende privacy wetgeving heb je verschillende rechten.

7.1. Recht om je gegevens in te kijken

Je hebt het recht om op elk ogenblik aan Feest van het Boek te vragen welke categorieën gegevens we van je bezitten en waarvoor we deze juist gebruiken en je kan hiervan een kopie vragen. Je kan op deze manier ook vragen hoelang we je gegevens bewaren, op basis van welke rechtsgrond (toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang, algemeen belang, vitaal belang) we je gegevens verwerken, enz. Door de uitoefening van dit recht kan je ook nagaan of de gegevens die we van je hebben wel correct zijn.

Je kan dit recht uitoefenen door te mailen naar feestvanhetboek@standaardboekhandel.be.

7.2. Recht om je gegevens te laten verbeteren

Als je merkt dat de persoonsgegevens die we van je hebben onjuist of onvolledig zijn, kan je ze laten corrigeren of aanvullen.

Je kan dit recht uitoefenen door te mailen naar feestvanhetboek@standaardboekhandel.be.

7.3. Recht om je gegevens te laten wissen

Je hebt het recht om te vragen dat Feest van het Boek de persoonsgegevens die het van jou heeft, verwijdert. Merk wel op, dit recht geldt niet absoluut. Eén van de volgende voorwaarden moet van toepassing zijn:

 • Feest van het Boek heeft je persoonsgegevens niet langer nodig om haar doeleinden te realiseren;
 • Je hebt je toestemming voor een bepaalde activiteit ingetrokken en Feest van het Boek heeft geen andere rechtsgrond (overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang, algemeen belang, vitaal belang) die de verwerking van je persoonsgegevens rechtvaardigt;
 • Je hebt een bezwaar gemaakt tegen een bepaalde verwerking en Feest van het Boek heeft geen zwaarder doorwegend gerechtvaardigd belang voor de verwerking;
 • Feest van het Boek heeft je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt (Bv. Als er geen enkele rechtsgrond voor de verwerking van toepassing is: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang, algemeen belang, vitaal belang);
 • Je persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Feest van het Boek zal beslissen of aan een van de voorwaarden voldaan wordt. Als er wordt geoordeeld dat een van deze voorwaarden van toepassing is, wordt er overgegaan tot het wissen van je persoonsgegevens. Indien je gegevens voor bepaalde doeleinden aan onze verwerkers werden doorgegeven, zal Feest van het Boek al deze verwerkers informeren dat de gegevens ook bij hen verwijderd moeten worden. Merk wel op dat als je verzoekt om dit recht uit te oefenen, al je persoonsgegevens die Feest van het Boek heeft, zullen verdwijnen. Dit is een onomkeerbaar proces. Als je nadien opnieuw gebruik wenst te maken van onze diensten, zal je bepaalde van deze gegevens opnieuw moeten meedelen.

Je kan dit recht uitoefenen door te mailen naar feestvanhetboek@standaardboekhandel.be.

7.4. Recht om de beperkte verwerking van je gegevens te vragen

Door om de beperkte verwerking van je persoonsgegevens te verzoeken, blijft het voor Feest van het Boek mogelijk om de gegevens bij te houden, maar wordt het gebruik van de gegevens beperkt. De uitoefening van dit recht is mogelijk wanneer 1 van de volgende 4 gevallen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van je gegevens. In dit geval wordt de verwerking van je gegevens beperkt gedurende de periode die Feest van het Boek nodig heeft om de juistheid van de gegevens te controleren;
 • De verwerking van je gegevens is onrechtmatig maar je wilt niet dat de gegevens worden gewist. In de plaats daarvan kan je verzoeken dat het gebruik van je gegevens beperkt wordt;
 • Feest van het Boek heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor het realiseren van haar doeleinden maar jijzelf hebt de gegevens wel nog nodig om je rechten te kunnen vaststellen, te kunnen uitoefenen of te kunnen verdedigen voor een rechtbank;
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van je gegevens. In afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde belangen van Feest van het Boek zwaarder wegen dan je rechten, kan de verwerking van je gegevens beperkt worden.

Als een van deze gevallen van toepassing is, kan Feest van het Boek de gegevens enkel nog bijhouden, maar niet verder gebruiken. Als Feest van het Boek toch nog andere zaken met je gegevens wilt doen, zal dit slechts in beperkte gevallen mogelijk zijn (onder andere door opnieuw je toestemming te vragen voor de verwerking van je gegevens).

Je kan je recht uitoefenen door te mailen naar feestvanhetboek@standaardboekhandel.be.

7.5. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens wanneer deze verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van Feest van het Boek. Onder het hoofdstuk “Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens (onze doeleinden)?” kan je de activiteiten terugvinden waarvoor Feest van het Boek een gerechtvaardigd belang heeft. Als je dit recht inroept zal Feest van het Boek onderzoeken of haar gerechtvaardigde belangen voor die verwerking zwaarder doorwegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden. Als dit niet het geval is, zal Feest van het Boek je gegevens niet langer verwerken voor dat doeleinde.

Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Als je dit recht inroept, zal Feest van het Boek je gegevens niet langer verwerken voor marketingdoeleinden. Onder “Geautomatiseerde besluitvorming waaronder profilering” kan je meer informatie vinden over de manier waarop Feest van het Boek aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, doet.

Je kan je recht uitoefenen door te mailen naar feestvanhetboek@standaardboekhandel.be.

7.6. Recht op overdraagbaarheid van je gegevens

Dit recht houdt in dat je de gegevens die je aan Feest van het Boek hebt gegeven, terug krijgt. Dit recht geldt wel enkel voor de verwerkingen van gegevens die berusten op je toestemming of op een overeenkomst. Een bijkomend aspect van dit recht is dat je met de gegevens die je terugkrijgt naar een andere verwerkingsverantwoordelijke kan gaan zonder dat Feest van het Boek zich daartegen verzet. Merk wel op, het gaat enkel over de gegevens die jij rechtstreeks aan Feest van het Boek hebt bezorgd.

Je kan je recht uitoefenen door te mailen naar feestvanhetboek@standaardboekhandel.be.

7.7. Recht om je toestemming in te trekken

Zoals eerder vermeld, kan je voor alle verwerkingen waarvoor Feest van het Boek jouw toestemming vraagt, op elk ogenblik deze toestemming opnieuw intrekken. Merk wel op, het intrekken van jouw toestemming heeft geen impact op en doet geen afbreuk aan de verwerkingen die Feest van het Boek deed toen je toestemming nog niet ingetrokken was. Je kan je toestemming op verschillende manieren intrekken:

Je kan je toestemming intrekken via feestvanhetboek@standaardboekhandel.be.

Houd er wel rekening mee dat er een bepaalde verwerkingstijd nodig is om je verzoek te behandelen en dat in de tussentijd de kans bestaat dat je de communicatie nog ontvangt. Deze verwerkingstijd wordt tot een minimum beperkt.

Houd er ook rekening mee dat je nog steeds digitale advertenties en banners van Feest van het Boek kan te zien krijgen op bijvoorbeeld social media, indien het gaat over algemene advertenties. Wens je die ook niet meer te ontvangen, dan moet je dit aanpassen in je instellingen op de desbetreffende social media.

Meer informatie hierover vind je in onze cookieverklaring.

7.8. Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Zoals eerder bij de verklaring van je rechten al werd aangegeven, kan je je rechten uitoefenen door te mailen naar feestvanhetboek@standaardboekhandel.be. Er zal gevraagd worden om een contactformulier in te vullen. Op het formulier vragen we je een aantal gegevens mee te delen alsook welk recht je wilt uitoefenen of welke vraag je hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.

We vragen in dit formulier je persoonsgegevens op zodat we jou uniek kunnen identificeren in onze systemen en zeker geen persoonsgegevens delen met personen die zich voordoen als iemand anders. We vragen of je de voorzijde van je identiteitskaart kan inscannen en opsturen (de foto hoeft niet zichtbaar te zijn). Daarnaast zullen we je om volgende informatie vragen: je woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer en een omschrijving van je vraag. Van zodra je verzoek ontvangen wordt, wordt een bevestigingsmail verstuurd dat je verzoek in behandeling wordt genomen. Binnen een maand na ontvangst van je vraag zal je een finaal antwoord krijgen.

Als je desondanks ons antwoord toch nog met bepaalde vragen of ontevredenheden zit, kan je steeds contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (afgekort “GBA”).

8. Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om voor de informatie die je ons toevertrouwt een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Feest van het Boek heeft dan ook verschillende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Op organisatorisch vlak worden onder meer maatregelen met betrekking tot de beperkte toegang tot en monitoring van de gebouwen, systemen en bestanden geïmplementeerd; Maar ook technische maatregelen waaronder firewalls en encryptie, bescherming door middel van persoonlijke wachtwoorden en verificatie, alsmede verificatievereisten voor toegang tot persoonsgegevens op een need-to-know-basis worden voorzien.

Ook van onze verwerkers verwachten wij dat ze een gepast beveiligingsniveau kunnen garanderen wanneer ze persoonsgegevens ten behoeve van Feest van het Boek verwerken. We hebben dit ook met al onze verwerkers contractueel vastgelegd.

9. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te voldoen aan de bepalingen van de GDPR.

© 2018 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.